ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਿਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖੇ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬੋਭਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ

Read more