ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ‘ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ’, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਨ

ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨਿਤ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖ਼ੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

  • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 102 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ।
  • ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਸੀਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੈਠੋ।
  • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਢਿੱਲੇ ਕਰੋ। ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਵਿਚ ਟਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ।
  • ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਸਾਹ ਲਓ। ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗਿਣੋ। ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹੀਂ ਜਲਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ।
  • 300 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਐਸਪਰੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਬਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2-3 ਐਸਪਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

error: Content is protected !!