ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ? ਡਾਈਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਇਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਟਾਮਿਨ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ–

 • ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ
 • ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਨਿਊਰੋਲਾਜੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਇਹ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇੰਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਅਜੀਬ ਗੁਬਾਰੇ ਵਰਗਾ ਲਟਕਦਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਲੱਛਣ

 • ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਥਕਾਵਟ
 • ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਖਿੱਝ ਤੇ ਉਦਾਸੀ
 • ਉਲਝਣ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਜੀਅ ਮਚਲਨਾ
 • ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ
 • ਪਾਚਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼
 • ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ
 • ਝੁਰੜੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
 • ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇੰਝ ਕਰੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ

ਮੀਟ
ਮੀਟ (ਭੇੜ, ਬੱਕਰੇ, ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਮਾਸ) ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦਾ ਇਕ ਭਰਪੂਰ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਛੀ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਗ ਤੇ ਸੈਲਮਨ ਮੱਛੀ ’ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ
ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ ਆਦਿ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਕ ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਡੇ
ਅੰਡੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ’ਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਅੰਡਿਆਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੀਸਟ ਫੂਡ
ਬ੍ਰੈੱਡ, ਪਾਸਤਾ, ਨੂਡਲਸ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਯੀਸਟ ਫੂਡ ’ਚ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

error: Content is protected !!