ਕੁਰਸੀ-ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਟੀਚਰ

ਕੁਰਸੀ-ਚਾਰ ਲੱਤਾ ਤੇ ਦੋ ਬਾਂਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀਬੰਦਾ ਕਰੇ ਹਾਏ ਕੁਰਸੀ ਹਾਏ ਕੁਰਸੀਦਫਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਕੁਰਸੀਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਤੇ

Read more