ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ ‘ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਲਾਈਫਸਟਾੀਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਮ ਹਨ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਤਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ…

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਆਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ 5 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਟੈਕ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੰਧਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ?
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ‘ਚ ਰਕਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਟਿਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਕਤ ਨਾੜੀ ‘ਚ ਏਂਠਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਲਾਜ਼ੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਰੋਲਾਜ਼ੀਕਲ ਲੱਛਣ
-ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਦੰਦਦਾਰ ਅਕਸ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ।
-ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਓਮੈਟਰਿਕ ਸ਼ੇਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ।
-ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਧੁੰਧਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ।

ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਚਾਕਲੇਟ, ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਸਵੀਟਨਰਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਈ ਆਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
-ਸਰੀਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ।

-ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ।
-ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ।
-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਇਲਾਜ? 
ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *