ਹਾਰਮੋਨ ਅਣ-ਬੇਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਨੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਅਣਬੈਲੇਂਸ ਹੋਣਾ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨ ਅਣਬੈਲੇਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੱਸਾਂਗੇ….

ਹਾਰਮੋਨ ਅਣਬੈਲੇਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ

. ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਹਾਰਮੋਨ ਅਣਬੈਲੇਂਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 
. ਥਕਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ
. ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣੀ
. ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਚਣਾ, ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋਣਾ
. ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ
. ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣੇ
. ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
. ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਲਣ ਹੋਣੀ
. ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ
. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ
. ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ

ਹਾਰਮੋਨ ਅਣਬੈਲੇਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

. ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸੁਲਿਨ ਬਣਨਾ
. ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
. ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ’ਤੇ 
. ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ
. ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ
. ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ

ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਮੋਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਗ੍ਰੀਨ-ਟੀ
ਗ੍ਰੀਨ-ਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ-ਟੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੈਟਾਬਾਲੀਜ਼ਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਜਾਂ 2 ਕੱਪ ਗ੍ਰੀਨ-ਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ ।

ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ
ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ ਥ੍ਰੀ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਚਮਚ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ।

ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਹਾਰਮੋਨ ਅਣ ਬੈਲੇਂਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ-ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਓਟਸ, ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ।

ਦਾਲਚੀਨੀ
ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *