ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਗਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ  ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜੋ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ  ਅਤ

Read more