ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਮਿਲਪੀਟਸ(ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ)-ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਤਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਦੋ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਡਾਇਨੇ ਫੇਨਸਟਾਈਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲੇਕਸ ਪੈਡਲਿਾ ਨੂੰ  ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਿਚ 2 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਆਿਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਆਿਂ ਨਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਰਿਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ   ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ  200,000 ਕਾਨੂੰਨੀ  ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕ ਿਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 75% ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਕਿਾਲੇ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਆਿ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਆਿ ਕਿ ਵਿਤੀ ਵੱਿਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵੱਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਪਿਬਲਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਧਿਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਧਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੋ ਬਿਲ ਐਸ-2753 ਅਤੇ ਐਚ.ਆਰ-4331 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ  ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਧ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੋ ਬਿਲ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਆਿਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਏਲੀਅਨ (1) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਨਰਿਭਰ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਆਿ ਸੀ, (2) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿਿਖਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ (3) ਦੇਸ਼ ਨਕਿਾਲੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵੱਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਵਿਾਸੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਅਧਕਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਵਿਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਦੇ ਹਨ।

ਨਾਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਰਹਣਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਕਿਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਉਿਂਕ ਿਇਹਨਾਂ ਵਅਿਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਣਿਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਆਿ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹ ਿਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਤਿੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਿਫ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਿਚ ਰਹਣਿ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ- 2753  ਤੇ ਐਚ.ਆਰ-4331 ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਾਊਸ ਵਿਚ  ਸਹ-ਿਪ੍ਰਾਯੋਜਤਿ ਕਰਨ । ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਆਿਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਕਿਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.ਏ ਦੇ ਹਾਊਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵੱਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਆਿ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕ ਿਐਨ.ਡੀ.ਏ.ਏ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਵਿਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਅਿਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾ ਦੇਣ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *