ਪੰਜਾਬੀਉ! ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁਲੋ

ਮਿਲਪੀਟਸ(ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ) ਅਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਬਾਪ ਡੈਡ ,ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੌਮ,ਚਾਚੀ ਤੋਂ ਅੰਟੀ,ਪਤੀ ਤੋਂ ਜੌਨ ਜਾਂ ਜੌਨੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ।ਪਰ ਆਉ ਅਜ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ,
ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੱਸੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜੂਤ ਪਤਾਣ – scuffle with shoes,
ਲੁੱਚ ਘੜਿੱਚੀਆਂ- trickery,
ਖੇਖਣ – pretense,
ਫੱਫੇਕੁੱਟਣੀ- cunning,
ਧਮੱਚੜ -frolic,
ਧੂਮਧੜੱਕਾ-bustle,
ਐਡਾ -so much of this,
ਐਵੇਂ -purposelessly ,
ਯੱਕੜ ਵੱਢਣਾ- gossip,
ਹੱਥ ਪੜੱਥੀ- collectively,
ਹਰਲ ਹਰਲ -excited activity,
ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ – stampede,
ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ – taken aback,
ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ- constant whimpering,
ਵਿੰਗ ਤੜਿੰਗਾ- crooked,
ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ- exceptional,
ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ -every tom,
ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ- any tom,
ਲਾਹ ਪਾਹ ਕਰਨੀ- vituperate,
ਮੈਲੀ ਅੱਖ- lascivious look,
ਵਲਫੇਰ- pettifoggery,
ਲਾਗਾਬੰਨਾ-surroundings,
ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ -brand new,
ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀ – bluster,
ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ – clamor,
ਕਚਿਆਣ ਆਉਣੀ – feel nausea,
ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਨਾ – to mill around,
ਕਾਣੋਂ – obliquity,
ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ- meanest of the mean,
ਕੁੜ ਕੁੜ ਕਰਨੀ – to cackle,
ਫੋਕਾ ਡਰਾਵਾ – bluster,
ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ- customary social functions,
ਖੇਚਲ- inconvenience,
ਫਾਨਾ – wedge,
ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ – rummage,
ਨਿੱਮੋਝੂਣਾ- crest fallen,
ਝਕਦੇ ਝਕਦੇ- reluctantly,
ਚੁਰੜ ਮੁਰੜ – crumpled,
ਕੱਚ ਘਰੜ – ill trained,
ਭੰਬਲਭੂਸੇ -bewilderment,
ਕਚੀਚੀ ਵੱਟਣੀ – to gnash,
ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਣਾ – crush thoroughly,
ਝੂੰਗਾ -bonus,
ਚਿੱਬ ਖੜਿੱਬਾ- crooked,
ਚੱਪਾ ਕੁ – just a bit,
ਛਾਹ ਵੇਲਾ- break fast time,
ਕੋੜਕੂ- odd fellow,
ਖੁੰਢ- uneven tree trunk,
ਖਰੇਪੜ- scale,
ਖੁਤਖੁਤੀ – tickle,
ਖਰੀਂਢ -scab,
ਤੰਗੜ – Orion’s belt,
ਘੁਣਖਾਧਾ- worm eaten,
ਕੱਖ ਭਰ – very little,
ਥੱਬੀ – pile,
ਥਹੀ ਲਾਉਣੀ – to pile up,
ਦਬਕਾ- verbal threat,
ਝੱਟ ਟਪਾਉਣਾ -to scrape a living,
ਘਰਕਣਾ – pant,
ਅੱਧੋਰਾਣਾ- part worn,
ਅੱਧੜਵੰਜਾ-Half naked,
ਫਲਾਣਾ- such and such,
ਫਲਾਣਾ-ਢਿਮਕਾ-dick or Harry,
ਆਹਰ ਪਾਹਰ- arrangements,
ਆਂਢਾ ਸਾਂਢਾ -secret alliance,
ਉੱਘੜ ਦੁੱਘੜ -helter skelter,
ਉਤੋੜਿੱਤੀ-successively,
ਉਧੇੜਬੁਣ-perplexity,
ਉੂਭੜ ਖਾਭੜ-uneven,
ਉੱਭੇ ਸਾਹੀਂ-sobbingly,
ਉਰਲ-ਪਰਲ- odds and ends,
ਉਰਲਾ ਪਰਲਾ-miscellaneous,
ਉੱਲਰਨਾ-to lean,
ਉੱਲੂ ਬਾਟਾ-silly,
ਓਦਣ-on that day,
ਉਵੇਂ-in that way,
ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਜਾਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ-unprofessional remedy,
ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ-hard times,
ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ-leftovers,
ਪਾਂ ਪੈਣੀ-suppurate,
ਕਿਆਰਾ – plot,
ਕੂਚੀ -soft brush,
ਟਿੱਬਾ-mound,
ਟਿੱਬੀ-small dune,
ਟੋਕਰਾ-wicker basket,
ਟੋਕਰੀ-frail, ਟੋਕਾ-chopper,
ਬੱਠਲ- trough,
ਚੁਬੱਚਾ-masonry trough,
ਟਿੱਲਾ-hillock,
ਬਨੇਰਾ -battlement,
ਅੱਧ ਪਚੱਧ-nearly half,
ਅਰੜਾਉਣਾ- to blubber,
ਆਕੜਨਾ- to stifen,
ਅਕੜੇਵਾਂ -uppishness,
ਢਿੱਡਲ -pot bellied,
ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਨਾ- muddle headed,
ਲੱਠਾ -long cloth,
ਘਚੋਲਣਾ – foul up,
ਮੱਥਾ ਠਣਕਣਾ -feel suspicion ,
ਫੌੜੀ -crutch,
ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ -With great difficulty,
ਹਮਾਤੜ- poor me,
ਹੰਘਾਲਣਾ- to ringe,
ਕਮਲ ਕੁੱਟਣਾ – to act foolishly,
ਕਿਰਕਿਰਾ- gritty,
ਢਿੱਲੜ – sluggish,
ਦਰੜਨਾ – crush,
ਨਾਗਾ ਪਾਉਣਾ – omit a routine,
ਧੂੰਆਂ ਧਾਰ ਭਾਸ਼ਣ -high flown speech,
ਕਾਣੀ ਵੰਡ -mal distribution,
ਵਾਂਢੇ ਜਾਣਾ -to go away,
ਪੰਡ- bale,
ਭਾਂਡਾ ਟੀਂਡਾ – kitchen ware,
ਬਰੜਾਉਣਾ -mumble,
ਬਿੰਦ ਝੱਟ -a short while,
ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨੀ – to wear a wrapper,
ਭਸੂੜੀ ਪਾਉਣੀ -to raise trouble,
ਝੱਖੜ ਝੋਲਾ- rain storm,
ਟਾਵਾਂ ਟੱਲਾ – very few,
ਤਾਬੜਤੋੜ -willful force,
ਰੇੜਕਾ -a long drown wrangle,
ਰੀਂ ਰੀਂ ਕਰਨਾ- whimper,
ਰੁੱਗ ਭਰਨਾ -clutch,
ਅੱਜ ਭਲਕ -any day now,
ਇੱਕਮਿੱਕ -completely united,
ਏਦੂੰ -from this,
ਸਣੇ- along with,
ਨੰਗ ਧੜੰਗਾ – stark naked,
ਦਗਦਗ ਕਰਦਾ -glimmering,
ਟਿੱਲ ਲਾਉਣਾ -try hard,
ਝਾਕਾ ਖੁਲਣਾ- to become familiar,
ਟਾਲ-ਮਟੋਲ -dilly dallying,
ਘੁਸਮੁਸਾ- dusky,
ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ -pitch dark,
ਝਰਨਾਟ- quiver,
ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ- mumbo-jumbo,
ਹਮਾਤੜ ਤੁਮਾਤੜ ਵਰਗੇ – the likes of us,
ਬੂੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ -to cock around,
ਜਵਾਂ ਹੌਲੀ- dead slow.

ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅਪਣੀ ਦੇਸੀ ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜਕਲ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਪੁੱਛੋ।

ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਅਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਅਸਲ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇਗੀ।

#ਪੰਜਾਬੀਉ_ਪੰਜਾਬੀ_ਮਾਂ_ਬੋਲੀ_ਨੂੰ_ਨਾਂ_ਭੁਲੋ

#ਅਸਲ_ਠੇਠ_ਪੰਜਾਬੀ

#ਪੰਜਾਬੀ_ਬੋਲੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *