ਔਰਤ ਹਾਂ -ਰਮਨ ਸੇਖੋਂ

ਜਦੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ
ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਢੋਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਏ,
ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ
ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਦੀ ਆਦੀ ਨਹੀ
ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਤੱਲਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਸਵਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤ ਹਾਂ,ਜਾਚ ਜੋ ਹੈ ਕਿ
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਮਨ ਸੇਖੋਂ Advocate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *