ਬਚਪਨ-ਬੂਟਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ


ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ ਬਈਨਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗਰਮੀ,

ਤੇ ਨਾ ਪਾਲੇ ਬਈਕਿਥੋ ਲੱਭਾਗੇ, ਦਿਨ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ ਬਈ

 
ਵਾਹਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭੱਜਦੇ ਸੀਕੰਡੇ ਕੁੰਡੇ, ਉਦੋ ਕਿਥੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ,

ਟੱਪ ਜਾਦੇ ਸਾਂ ਖਾਲੇ ਬਈਕਿਥੋ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ ਬਈ 


ਨੰਗ ਧੜੰਗੇ, ਮੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਾਂਭੱਜ ਭੱਜ ਰੇਸਾਂ,

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਾਉਦੇ ਸਾਉਤੋ ਸਿਰ ਵਿੱਚ,

ਪੈਦੇ ਸੀ ਪਰਨਾਲੇ ਬਈਕਿਥੋ ਲੱਭਾਗੇ, ਦਿਨ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ ਬਈ
ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇਕ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਦੀ,

ਠੰਡੀ ਕੁੱਟਾ ਤੋਉਹਦੋ ਕਿਥੇ,

ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੱਟਾ ਸੁੱਟਾ ਤੋਬਣ ਕੇ ਰਹਿਦੇ ਨਾਢੂ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਈ ਕਿਥੋ ਲੱਭਾਗੇ,

ਦਿਨ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ ਬਈ 
ਮੇਲ ਵਿਆਹਾ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਜੁੜਣੇ ਨਹੀਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਆਖੇ,

ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੜਣੇ ਨਹੀ,ਜੋ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਨੇ,

ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਬਈਕਿਥੋ ਲੱਭਾਗੇ, ਦਿਨ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ ਬਈ

ਬੂਟਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ94171 97395

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *