ਸਾਡਾ ਪਤਾ

ਖਬਰਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ : 

ਪੱਤਰਕਾਰ/ ਲੇਖਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਟਰ ਇਸ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ਭੇਜਣ –

 info@punjabnewsusa.com

office111USA Office:

Corporate Office           
88-South Park Victoria #149 Milpitas, CA 95035.USA
Ph. 408.221.5732,
Punjab : 98724.86727 | Fax 408 676.3200
Email : panjabnewsusa@gmail.com
______________________________________

 INDIA Office:

New Delhi Office
A 1/1 Aditi Apartments,
D-Block Janakpuri,
New Delhi 110058-India

Punjab Office:
Green Enclave, Ladhewali,

Jalandhar-144007
Punjab-INDIA

Editoral:
info@punjabnewsusa.com

Editor direct phone number   Ph:408-221-5732

| PUNJAB NEWS USA (Punjabi) |
| HINDU TIMES (Hindi) |
| PUNJAB OUTLOOK (English) |